CUDKOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000959452
Numer REGON: 521441146
Numer NIP: 6793234812
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-09-11
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/23001/23/639]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUDKOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica STRÓŻA RYBNA nr domu 20 nr lokalu 11 kod pocztowy 30-714 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-03-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKOCAJ.PIOTR.91@GMAIL.COM2022-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.03.20222022-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCAJ2022-03-11 do dziś
2. ImionaPIOTR DAMIAN2022-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500 PLN2022-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCAJ2023-09-11 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2023-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁ2023-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCAJ2023-09-11 do dziś
2. ImionaPIOTR DAMIAN2023-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2022-03-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2022-03-11 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-03-11 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-03-11 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2022-03-11 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2022-03-11 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2022-03-11 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2022-03-11 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-03-11 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2022-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2023 okres OD 11.03.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.03.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów