INT GLOBAL HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000959282
Numer REGON: 380846254
Numer NIP: 9820380673
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/535195/23/148]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 380846254 NIP 98203806732022-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINT GLOBAL HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. STRAŻNICZA nr domu 3 kod pocztowy 93-333 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-04-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGLOBALHUB@WP.PL2022-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.02.2022 R. NOTARIUSZ ANNA BALD, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR. 908/20222022-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-04-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale28.02.2022, UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU W TRYBIE ART. 551 § 1 I NAST. KSH GLOBAL HUB KATARZYNA KARKOCHA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ INT GLOBAL HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA). UCHWAŁA ZOSTAŁA ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 28.02.2022R. NOT. ANNA BALD, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR. 908/20222022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGLOBAL HUB KATARZYNA KARKOCHA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-04-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000741226 2022-04-01 do dziś
5. Numer REGON3808462542022-04-01 do dziś
6. Numer NIP98203806732022-04-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARKOCHA2022-04-01 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH2022-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARKOCHA2022-07-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500 ZŁOTYCH2022-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50500,00 ZŁ2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, PRZY POWOŁANIU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARKOCHA2022-04-01 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2022-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2022-04-01 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-04-01 do dziś
346 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-04-01 do dziś
446 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2022-04-01 do dziś
546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2022-04-01 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-04-01 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-04-01 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2022-04-01 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.04.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.04.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów