BONO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000959206
Numer REGON: 521424656
Numer NIP: 8133875954
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-03-09
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/3185/22/895]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina CHMIELNIK miejscowość CHMIELNIK2022-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość CHMIELNIK nr domu 473G kod pocztowy 36-016 poczta CHMIELNIK kraj POLSKA 2022-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.03.2022R.2022-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYLIŃSKI2022-03-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2022-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECH2022-03-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ2022-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2022-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7500,00 ZŁ2022-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECH2022-03-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ2022-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYLIŃSKI2022-03-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2022-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-03-09 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-03-09 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2022-03-09 do dziś
471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-03-09 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2022-03-09 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-03-09 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-03-09 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2022-03-09 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów