FIRMA HANDLOWA „PLUS” RYDZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000959001
Numer REGON: 790218158
Numer NIP: 8481038516
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-03-10
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/1512/22/707]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 790218158 NIP 84810385162022-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „PLUS” RYDZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat EŁCKI gmina EŁK miejscowość EŁK2022-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość EŁK ulica UL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 40 kod pocztowy 19-300 poczta EŁK kraj POLSKA 2022-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.02.2022 R NOTARIUSZ PIOTR CYPRIAN KARNY, KANCELARIA NOTARIALNA W EŁKU, REPERTORIUM A NR 1543/20222022-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-03-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleFIRMA HANDLOWA „PLUS” RYDZEWSKI, SPÓŁKA JAWNA PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ FIRMA HANDLOWA „PLUS” RYDZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA MOCY UCHWAŁY POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW NR 01/01/02/2022 Z DNIA 01.02.2022 R. SPORZĄDZONEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP.A NR 1543/2022 W KANCELARII NOTARIALNEJ W EŁKU PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM CYPRIANEM KARNYM.2022-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „PLUS” RYDZEWSKI, SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-03-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-03-10 do dziś
3. Numer w rejestrze0000024384 2022-03-10 do dziś
5. Numer REGON7902181582022-03-10 do dziś
6. Numer NIP84810385162022-03-10 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDZEWSKI2022-03-10 do dziś
2. ImionaKLEMENS2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDZEWSKA2022-03-10 do dziś
2. ImionaTERESA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5 000,002022-03-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego230 028,002022-03-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego230 028,002022-03-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDZEWSKA2022-03-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5 000,002022-03-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego30 000,002022-03-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30 000,002022-03-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNDA OLENDER2022-03-10 do dziś
2. ImionaANNA EWA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-03-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5 000,002022-03-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7 500,002022-03-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7 500,002022-03-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTATRIUSZ SAMODZIELNIE2022-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDZEWSKI2022-03-10 do dziś
2. ImionaKLEMENS2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-03-10 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-03-10 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2022-03-10 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-03-10 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2022-03-10 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2022-03-10 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-03-10 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-03-10 do dziś
996 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2022-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów