SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BEŁDAN 4”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000958748
Numer REGON: 521553916
Numer NIP: 5213961192
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-07-06
Sygnatura akt[RDF/525376/23/740]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2022-03-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BEŁDAN 4”2022-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BEŁDAN nr domu 4 kod pocztowy 02-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-03-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMBELDAN4@GMAIL.COM2022-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu16-09-20212022-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2022-03-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotu31.12.2011, SPÓŁDZIELNIA BEŁDAN 4 POWSTAŁA NA PODSTAWIE PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SŁUŻEWIEC” W WARSZAWIE W DNIU 01.10.2020 R. SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE VI WYDZIAŁ CYWILNY WYDAŁ ORZECZENIE O PODZIALE SPÓŁDZIELNI ZASTĘPUJĄCE UCHWAŁĘ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, NA PODST. ART. 108 PAR.4 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE - SYGN. AKT VI ACA 357/18 - DOKONUJĄC PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SŁUŻEWIEC” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W TEN SPOSÓB, ŻE Z JEJ ZASOBÓW ZOSTANIE WYDZIELONA CZĘŚĆ MAJĄTKU WRAZ Z GRUPĄ CZŁONKÓW I W TEN SPOSÓB POWSTAJE NOWA SPÓŁDZIELNIA, KTÓRA NOSIĆ BĘDZIE NAZWĘ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BEŁDAN 4” ORAZ OKREŚLAJĄC GRUPĘ CZŁONKÓW PRZECHODZĄCYCH DO NOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BEŁDAN 4” W WARSZAWIE, JAKO TYCH DOTYCHCZASOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SŁUŻEWIEC” W WARSZAWIE, KTÓRZY POSIADALI W DACIE PODZIAŁU TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU USYTUOWANYM W WARSZAWIE PRZY UL. BEŁDAN 4 W POSTACI SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO LOKALI ALBO BYLI WŁAŚCICIELAMI LOKALI STANOWIĄCYCH ODRĘBNE NIERUCHOMOŚCI. JAKO DATĘ PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SŁUŻEWIEC” SĄD OKREŚLIŁ NA DZIEŃ 31.12.2011 R.2022-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółdzielnia
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SŁUŻEWIEC” , SPÓŁDZIELNIA2022-03-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-03-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000141257 2022-03-22 do dziś
5. Numer REGON0114157122022-03-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2022-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOWALIK2022-03-22 do dziś
2. ImionaANNA JANINA2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-22 do dziś
21. NazwiskoSOBKIEWICZ2022-03-22 do dziś
2. ImionaZYGMUNT MIECZYSŁAW2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2022-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAORSKA2022-03-22 do dziś
2. ImionaJOANNA BEATA2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOBODA2022-03-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIŃSKI2022-03-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ADAM2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCISZEWSKA2022-03-22 do dziś
2. ImionaBEATA BARBARA2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAGIŃSKI2022-03-22 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2022-03-22 do dziś
293 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-03-22 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-03-22 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2023 okres OD 22.03.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.03.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.03.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów