INTECHNICA LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000958439
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-11-23
Sygnatura akt[RDF/458986/22/389]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2022-03-16 do dziś
3. NazwaINTECHNICA LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2022-03-16 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejINTECHNICA LIMITED PRIVATE LIMITED COMPANY2022-03-16 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoBUSINESS REGISTER 11566516 COMPANIES HOUSE2022-03-16 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGWIELKA BRYTANIA2022-03-16 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-16 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-03-16 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość KRAKÓW ulica UL. OLSZAŃSKA nr domu 7 kod pocztowy 31-513 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-03-16 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj WIELKA BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego LANCASHIRE miejscowość MANCHESTER ulica BLACKFRIARS STREET nr domu nr lokalu kod pocztowy M3 2EG poczta MANCHESTER 2022-03-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuDYREKTORZY2022-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyPODMIOT REPREZENTOWANY JEST PRZEZ DWÓCH DYREKTORÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2022-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCLARK2022-03-16 do dziś
2. ImionaWILLIAM ARTHUR2022-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2022-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIMMICK2022-03-16 do dziś
2. ImionaVICTORIA CLAIRE2022-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2022-03-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIDLOW2022-03-16 do dziś
2. ImionaJEREMY CHARLES2022-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2022-03-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNICHOLSON2022-03-16 do dziś
2. ImionaHARRY HUGH ROGER2022-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2022-03-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILKINSON2022-03-16 do dziś
2. ImionaSARAH2022-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR FINANSOWY2022-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoWILKINSON2022-03-16 do dziś
2. ImionaSARAH2022-03-16 do dziś
21. NazwiskoSHERWOOD2022-03-16 do dziś
2. ImionaDAWN2022-03-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.11.2022 okres OD 16.03.2022 DO 31.03.20222022-11-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów