HEXE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000958103
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-03-09
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/5610/22/290]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2022-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA2022-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2022-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. MARCELLEGO BACCIARELLEGO nr domu 93 kod pocztowy 51-649 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.02.2022 R., NOTARIUSZ MONIKA BARCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY MONIKI BARCZUK, IWONY ŁACNEJ SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, UL. SIENKIEWICZA 34A, REP A NUMER 952/20222022-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-09 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2022-03-09 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2022-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-03-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale21.02.2022, ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HEXE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 Z DNIA 21.02.2022 R. O PRZEKSZTAŁCENIU TEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ. UCHWAŁA ZOSTAŁA ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA MONIKE BARCZUK Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY MONIKI BARCZUK, IWONY ŁACNEJ SPÓŁKA CYWILNA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A 952/2022.2022-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHEXE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-03-09 do dziś
3. Numer w rejestrze0000628107 2022-03-09 do dziś
5. Numer REGON3649544602022-03-09 do dziś
6. Numer NIP89718264392022-03-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2022-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego129000,00 ZŁ2022-03-09 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji12900002022-03-09 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2022-03-09 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego129000,00 ZŁ2022-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002022-03-09 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-03-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii12900002022-03-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-03-09 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2022-03-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2022-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTKOWSKI2022-03-09 do dziś
2. ImionaDANIEL GRZEGORZ2022-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2022-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDOMAŃSKA2022-03-09 do dziś
2. ImionaMAJA MAŁGORZATA2022-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-09 do dziś
21. NazwiskoSUROWIECKI2022-03-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2022-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-09 do dziś
31. NazwiskoIWANICH2022-03-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA IZABELA2022-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-03-09 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-03-09 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-03-09 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-03-09 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-03-09 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2022-03-09 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2022-03-09 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2022-03-09 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2022-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów