CT TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000957793
Numer REGON: 381987229
Numer NIP: 8513232458
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-03-10
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4190/22/282]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3819872292022-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCT TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2022-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. STORRADY - ŚWIĘTOSŁAWY nr domu 1B nr lokalu 46 kod pocztowy 71-602 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2022-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.08.2021 R. NOTARIUSZ KAMILA URBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 517/2021, ZMIANA TREŚCI OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ : ZMIANA § 4 UST.3, §5I § 13 UST.4 UMOWY SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.01.2022R., REP.A NR 118/2022, NOTARIUSZ IRMINA PILARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2022-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-03-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale30.08.2021, UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.08.2021 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ KAMILĘ URBAN W KANCELARII W SZCZECINIE PRZY UL. ŚW. WOJCIECHA 16, REPERTORIUM A NR 517/2021, ZMIANA TREŚCI OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ :ZMIANA § 4 UST.3, §5I § 13 UST.4 UMOWY SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.01.2022R., REP.A NR 118/2022, NOTARIUSZ IRMINA PILARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2022-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCT TAX DORADCY PODATKOWI CZUMAJ & TRZYBIŃSKA SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-03-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-03-10 do dziś
3. Numer w rejestrze0000761362 2022-03-10 do dziś
5. Numer REGON3819872292022-03-10 do dziś
6. Numer NIP85132324582022-03-10 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUMAJ2022-03-10 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000 ZŁ2022-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZYBIŃSKA2022-03-10 do dziś
2. ImionaDOROTA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000 ZŁ2022-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2022-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA) W SPRAWACH SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 20 000 ZŁ. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO.2022-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUMAJ2022-03-10 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY2022-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZYBIŃSKA2022-03-10 do dziś
2. ImionaDOROTA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY2022-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDEK2022-03-10 do dziś
2. ImionaKARINA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR FINANSOWY2022-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-03-10 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-03-10 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów