HIK OLEKSY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000957628
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-03-02
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1093/22/171]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-03-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIK OLEKSY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-03-02 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-02 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻAGAŃSKI gmina ŻAGAŃ miejscowość ŻAGAŃ2022-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻAGAŃ ulica UL. ŚRODKOWA nr domu 1 kod pocztowy 68-100 poczta ŻAGAŃ kraj POLSKA 2022-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu130.12.2021 R., NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU, REP. A NR 6568/2021 11.02.2022 R., NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU, REP. A NR 638/2022, ZMIENIONO: §1 UST.22022-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSY2022-03-02 do dziś
2. ImionaŁUKASZ DAMIAN2022-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-02 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-03-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-03-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-03-02 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2022-03-02 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji10002022-03-02 do dziś
3. Wartość nominalna akcji50,00 ZŁ2022-03-02 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2022-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport10,00 ZŁ2022-03-02 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-03-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002022-03-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-03-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ2022-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSY2022-03-02 do dziś
2. ImionaŁUKASZ DAMIAN2022-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2022-03-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2022-03-02 do dziś
216 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2022-03-02 do dziś
322 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2022-03-02 do dziś
422 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2022-03-02 do dziś
525 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2022-03-02 do dziś
625 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2022-03-02 do dziś
725 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2022-03-02 do dziś
825 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2022-03-02 do dziś
925 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2022-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów