CS ASDENT E.STAROŃ, P.STAROŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000957085
Numer REGON: 521405340
Numer NIP: 5792282760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-03-03
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/4243/22/981]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS ASDENT E.STAROŃ, P.STAROŃ SPÓŁKA JAWNA2022-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat NOWODWORSKI gmina NOWY DWÓR GDAŃSKI miejscowość NOWY DWÓR GDAŃSKI2022-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY DWÓR GDAŃSKI ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 5 kod pocztowy 82-100 poczta NOWY DWÓR GDAŃSKI kraj POLSKA 2022-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP A NR 56/2022 W DNIU 05.01.2022 R. PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ SZMELTER-BUDZYŃ KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM, PRZY UL. GEN.WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 6A ORAZ ZMIANA OZNACZENIA FIRMY SPÓŁKI JAWNEJ REP A NR 1118/2022 W DNIU 23.02.2022 R. PRZED NOTARIUSZEM MONIKĄ KUJAWĄ KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM, PRZY UL. GEN.WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 6A2022-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAROŃ2022-03-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JULIUSZ2022-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAROŃ2022-03-03 do dziś
2. ImionaEMILIA ŁUCJA2022-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2022-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAROŃ2022-03-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JULIUSZ2022-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAROŃ2022-03-03 do dziś
2. ImionaEMILIA ŁUCJA2022-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2022-03-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-03-03 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-03-03 do dziś
332 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2022-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów