LABOR KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000957057
Numer REGON: 362387694
Numer NIP: 6652999441
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2024-05-29
Sygnatura akt[RDF/607298/24/283]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 362387694 NIP 66529994412022-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABOR KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIN gmina KONIN miejscowość KONIN2022-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIN ulica UL. 3 MAJA nr domu 48 kod pocztowy 62-500 poczta KONIN kraj POLSKA 2022-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.01.2022R. NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KONINIE, REP. A NUMER 836/20222022-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-03-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale27.01.2022, UCHWAŁA Z DNIA 27 STYCZNIA 2022R ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „LABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ LABOR KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) Z SIEDZIBĄ W KONINIE , ADRES: UL. 3 MAJA 48, 62-500 KONIN- AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 STYCZNIA 2022 REPETYTORIUM A NUMER 836/2022 PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA GŁUCHOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KONINIE2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„LABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” , SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-03-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000573741 2022-03-01 do dziś
5. Numer REGON3623876942022-03-01 do dziś
6. Numer NIP66529994412022-03-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego84900,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONKOWSKI2022-03-01 do dziś
2. ImionaROMAN2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2022-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2022-03-01 do dziś
285 32 C SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY2022-03-01 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-03-01 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2022-03-01 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-03-01 do dziś
635 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-03-01 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-03-01 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-03-01 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2022-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.05.2023 okres OD 01.03.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
2data złożenia 29.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
2OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.03.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
2OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów