BOXPOL BOCHENEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000957039
Numer REGON: 271979324
Numer NIP: 6440024114
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-03-01
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/4644/22/786]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 271979324 NIP 64400241142022-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOXPOL BOCHENEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2022-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. KASPRZAKA nr domu 29 kod pocztowy 41-303 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2022-03-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejP.BOCHENEK@BOXPOL.EU2022-03-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOXPOL.EU2022-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.01.2022 R., NOTARIUSZ ANNA MUZYK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNA MUZYK 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA UL. MAJAKOWSKIEGO NUMER 32/2, REPERTORIUM A NR 922/20222022-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-03-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 31.01.2022 ROKU ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ BOXPOL BOCHENEK SPÓŁKA JAWNA PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI BOXPOL BOCHENEK SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - BOXPOL BOCHENEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOXPOL BOCHENEK SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-03-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-03-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000318326 2022-03-01 do dziś
5. Numer REGON2719793242022-03-01 do dziś
6. Numer NIP64400241142022-03-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHENEK2022-03-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1688 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.688.000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHENEK2022-03-01 do dziś
2. ImionaZOFIA2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1688 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.688.000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHENEK2022-03-01 do dziś
2. ImionaEDYTA JOANNA2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHENEK2022-03-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ RAFAŁ2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3776000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHENEK2022-03-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ RAFAŁ2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHENEK2022-03-01 do dziś
2. ImionaEDYTA JOANNA2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2022-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2022-03-01 do dziś
246 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2022-03-01 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-03-01 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-03-01 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-03-01 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-03-01 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-03-01 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-03-01 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów