TANDEM MASZYNY BUDOWLANE TOMASZ CHMARA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000956935
Numer REGON: 521331624
Numer NIP: 9532788134
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-02-25
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/2088/22/926]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANDEM MASZYNY BUDOWLANE TOMASZ CHMARA SPÓŁKA JAWNA2022-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2022-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. ZBIGNIEWA HERBERTA nr domu 2 nr lokalu 76 kod pocztowy 85-126 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2022-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114-02-2022 R.2022-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMARA2022-02-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-02-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMARA2022-02-25 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-02-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO2022-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMARA2022-02-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMARA2022-02-25 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2022-02-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2022-02-25 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-02-25 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-02-25 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-02-25 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2022-02-25 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2022-02-25 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2022-02-25 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2022-02-25 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2022-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów