L’EMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000956642
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2024-05-13
Sygnatura akt[RDF/602095/24/143]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 271074824 NIP 62900076042022-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL’EMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2022-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. JANA III SOBIESKIEGO nr domu 16 nr lokalu —- kod pocztowy 41-300 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2022-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.02.2022 R., REP. A NR 1477/2022, NOTARIUSZ PIOTR KAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ADRIAN PODSIADŁO, PIOTR KAŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. GRANICZNA 12/111, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA2022-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-03-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale14.02.2022 R.; UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 14.02.2022 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: L’EMIR I. JUSZCZYK, H. JUSZCZYK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z O. O. ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 1477/2022 PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA KAŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA ADRIAN PODSIADŁO, PIOTR KAŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. GRANICZNA 12, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaL’EMIR I.JUSZCZYK, H.JUSZCZYK SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-03-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-03-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000047226 2022-03-01 do dziś
5. Numer REGON2710748242022-03-01 do dziś
6. Numer NIP62900076042022-03-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK2022-03-01 do dziś
2. ImionaHALINA2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK2022-07-14 do dziś
2. ImionaLECHOSŁAW2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK ROTOCKA2022-07-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA AGNIESZKA2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK2022-03-01 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK2022-03-01 do dziś
2. ImionaLECHOSŁAW2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-03-01 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-03-01 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-03-01 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-03-01 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-03-01 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2022-03-01 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-03-01 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
2data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3data złożenia 13.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów