INTEGRA TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000956505
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-02-25
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/4594/22/290]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2022-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. WINCENTEGO JANASA nr domu 15 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2022-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104-02-2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA DYSZLEWSKA - TARNAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. FRANCUSKIEJ 57, REP. A NR 1448/20222022-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPULCHNY2022-02-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ MATEUSZ2022-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały770 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77000 ZŁ2022-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZNYK2022-02-25 do dziś
2. ImionaKAMIL DAMIAN2022-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 ZŁ2022-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPULCHNY2022-02-25 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW KRZYSZTOF2022-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11500 ZŁ2022-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPULCHNY2022-02-25 do dziś
2. ImionaJAKUB RAFAŁ2022-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11500 ZŁ2022-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00 ZŁ2022-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2022-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPULCHNY2022-02-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ MATEUSZ2022-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZNYK2022-02-25 do dziś
2. ImionaKAMIL DAMIAN2022-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-02-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-02-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-02-25 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-02-25 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-02-25 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2022-02-25 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-02-25 do dziś
649 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2022-02-25 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2022-02-25 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-02-25 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów