TAM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000956107
Numer REGON: 521368202
Numer NIP: 7011077205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-10-03
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/48080/23/175]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WSPÓLNA nr domu 41 nr lokalu 100 kod pocztowy 00-519 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.02.2022 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOSIORKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF KOSIORKIEWICZ NOTARIUSZ, MARTA KOSIORKIEWICZ NOTARIUSZ S.C. W WARSZWIE, REP.A NR 281/20222022-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaABD ELAZIZ2022-03-01 do dziś
2. ImionaTAHA2022-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKHAFAGA2022-03-01 do dziś
2. ImionaASHRAF MOHAMED HAFEZ2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONYCH W NIM FUNKCJI, LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaABD ELAZIZ2022-03-01 do dziś
2. ImionaTAHA2022-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKHAFAGA2022-03-01 do dziś
2. ImionaASHRAF MOHAMED HAFEZ2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoYACOUB2022-03-01 do dziś
2. ImionaHAZEM2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-01 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-03-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2022-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2022-03-01 do dziś
201 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2022-03-01 do dziś
346 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2022-03-01 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2023-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów