CUKIERNIE P. CHOJECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000956022
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-04-01
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/9570/22/399]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIE P. CHOJECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICE gmina SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2022-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość SKIERNIEWICE ulica UL. RAWSKA nr domu 22-26 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA 2022-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.01.2022 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 630/2022 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ BIAŁAS W KANCELARII NOTARIALNEJ W CZĘSTOCHOWIE.2022-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-02-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale27.01.2022, PRZEKSZTAŁCENIE CUKIERNIA P.CHOJECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH JAKO SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ W CUKIERNIE P.CHOJECKI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH, JAKO SPÓŁKĘ PRZEKSZTAŁCONĄ - UCHWAŁA NR 1/01/2022 WSPÓLNIKÓW CUKIERNIA P.CHOJECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA CUKIERNIA P.CHOJECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH W CUKIERNIE P.CHOJECKI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH, ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 630/2022 W DNIU 27 STYCZNIA 2022R.2022-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA P.CHOJECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-02-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-02-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000517428 2022-02-24 do dziś
5. Numer REGON1018128142022-02-24 do dziś
6. Numer NIP83618592162022-02-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJECKI2022-02-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ WIESŁAW2022-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30.505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.050.500 ZŁOTYCH2022-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJECKI2022-04-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20.338 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.033.800 ZŁOTYCH2022-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5084300,00 ZŁ2022-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJECKI2022-02-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHOJECKI2022-02-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ2022-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2022-02-24 do dziś
21. NazwiskoCHOJECKA2022-02-24 do dziś
2. ImionaMARIA2022-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2022-02-24 do dziś
31. NazwiskoCHOJECKA2022-02-24 do dziś
2. ImionaPAULINA2022-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2022-02-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2022-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2022-02-24 do dziś
210 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2022-02-24 do dziś
346 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2022-02-24 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-02-24 do dziś
547 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-24 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-02-24 do dziś
756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-02-24 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2022-02-24 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów