EMZ-HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000955025
Numer REGON: 521250660
Numer NIP: 5423444965
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-02-17
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/2050/22/755]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMZ-HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2022-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ELEKTRYCZNA nr domu 1 nr lokalu 311 kod pocztowy 15-080 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2022-02-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO.EMZHR@GMAIL.COM2022-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.2022 R.2022-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGŁOWSKA2022-02-17 do dziś
2. ImionaEDYTA ANNA2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 PLN2022-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAKOWICZ2022-02-17 do dziś
2. ImionaŻANETA2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 PLN2022-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEBRANOWICZ PIECZUR2022-02-17 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 PLN2022-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2022-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGŁOWSKA2022-02-17 do dziś
2. ImionaEDYTA ANNA2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAKOWICZ2022-02-17 do dziś
2. ImionaŻANETA2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEBRANOWICZ PIECZUR2022-02-17 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2022-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2022-02-17 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2022-02-17 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2022-02-17 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-02-17 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-02-17 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2022-02-17 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów