CUCINA CASTIGLIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000955009
Numer REGON: 521328674
Numer NIP: 5213957227
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/27568/22/158]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUCINA CASTIGLIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻELAZNA nr domu 59A nr lokalu 0023 kod pocztowy 00-848 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.01.2022 R., REP. A NR 1105/2022, NOTARIALNA GRZEGORZ ROGALA / ZASTĘPCA NOTARIALNY DIANA DZIKOWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2022-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLFRED LLC2022-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH ZA KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.250,00 (CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2022-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLARCZYK2022-02-23 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH ZA KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 750,00 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2022-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIĘLOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ JEGO CZŁONKOWIE DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2022-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCASTIGLIONE2022-02-23 do dziś
2. ImionaGIANFRANCO2022-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-02-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-02-23 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-02-23 do dziś
314 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH2022-02-23 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2022-02-23 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-02-23 do dziś
646 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2022-02-23 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-02-23 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-02-23 do dziś
974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2022-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów