ROLMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000954803
Numer REGON: 521297198
Numer NIP: 7011075643
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/543314/23/811]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaROLMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BIAŁOBRZESKA nr domu 15 nr lokalu 168 kod pocztowy 02-370 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA GOMUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REP. A NR 759/20212022-02-18 do dziś
221.04.2022 R., REP. A NR 8330/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA GOMUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, ZMIANA BRZMIENIA PAR. 7 I PAR. 16 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI2022-05-27 do dziś
316.12.2022 R., REP. A NR 25075/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA GOMUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, ZMIANA BRZMIENIA § 5 I § 6 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2023-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUT2022-02-18 do dziś
2. ImionaMARGARET2022-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2023-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2022-02-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2022-02-18 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2022-02-18 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-02-18 do dziś
446 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2022-02-18 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-02-18 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-02-18 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-02-18 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-02-18 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2023 okres OD 12.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji16.12.2022 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA GOMUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REP. A NR 25075/2022 , 16.12.20222023-01-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2023-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKARPIŃSKI2023-01-10 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE W DRODZE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ AGNIESZKA GOMUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REP. A NR 25075/2022 , 16.12.20222023-01-10 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów