HEVI MDM 3 MASOVIA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000954206
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-02-17
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/7842/22/399]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEVI MDM 3 MASOVIA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STANIEWICKA nr domu 18 kod pocztowy 03-310 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.02.2022 R.2022-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASOVIA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3818303092022-02-17 do dziś
4. Numer KRS0000757912 2022-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFAROWICZ2022-02-17 do dziś
2. ImionaADAM2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFAROWICZ2022-02-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-02-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAROWSKI2022-02-17 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ANDRZEJ2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-02-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMILEWSKI2022-02-17 do dziś
2. ImionaPIOTR MACIEJ2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-02-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSÓJKA CELIŃSKA2022-02-17 do dziś
2. ImionaBEATA EWA2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-02-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-02-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ2022-02-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁ2022-02-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2022-02-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-02-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2022-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASOVIA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3818303092022-02-17 do dziś
4. Numer KRS0000757912 2022-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFAROWICZ2022-02-17 do dziś
2. ImionaADAM2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFAROWICZ2022-02-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAROWSKI2022-02-17 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ANDRZEJ2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMILEWSKI2022-02-17 do dziś
2. ImionaPIOTR MACIEJ2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2022-02-17 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2022-02-17 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2022-02-17 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-02-17 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-02-17 do dziś
671 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-02-17 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2022-02-17 do dziś
873 1 REKLAMA2022-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów