CURIA REGIS WOJCIECH SAFIAN DORADCA PODATKOWY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000953897
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-04-16
Sygnatura akt[RDF/481262/23/169]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCURIA REGIS WOJCIECH SAFIAN DORADCA PODATKOWY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA2022-02-16 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-16 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2022-02-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MŁYŃSKA nr domu 12 kod pocztowy 61-730 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-02-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CURIA-REGIS.PL2022-02-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CURIA-REGIS.PL2022-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 5.12.2021 R., NOTARIUSZ MARCIN BEDNARSKI, WROCŁAW, REP. A NR 31663/2021, 2) 9.01.2022 R., NOTARIUSZ MARCIN BEDNARSKI, WROCŁAW, REP. A NR 341/2022, ZMIANA PAR. 16, PAR. 20 PKT 15 ORAZ PAR. 21 UST. 22022-02-16 do dziś
222.11.2022 R., NOTARIUSZ MARCIN BEDNARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 23265/2022, ZMIANA PAR 1, PAR 8 UST. 1, PAR 9, PAR 11 UST. 1-3, PAR. 14 UST. 6,7, PAR. 20, PAR. 22 UST. 5,2022-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAFIAN2022-02-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAKUB2022-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-16 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-02-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-02-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-02-16 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2022-02-16 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji600002022-02-16 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2022-02-16 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego60000,00 ZŁ2022-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport10,00 ZŁ2022-02-16 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-02-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii600002022-02-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-02-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2022-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAFIAN2022-02-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAKUB2022-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-02-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-02-16 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-02-16 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2022-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2022 okres OD 05.12.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
2data złożenia 16.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.12.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów