ENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000953125
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-04-11
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/1190/22/69]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina TUŁOWICE miejscowość TUŁOWICE2022-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość TUŁOWICE ulica UL. PORCELITOWA nr domu 10 kod pocztowy 49-130 poczta TUŁOWICE kraj POLSKA 2022-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.02.2022R.2022-02-10 do dziś
214.02.2022R. , ZMIENIONO §22022-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIECKI2022-02-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRZYSZTOF2022-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIECKI2022-02-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIECKI2022-02-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2022-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2022-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIECKI2022-02-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRZYSZTOF2022-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIECKI2022-02-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIECKI2022-02-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2022-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2022-02-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2022-02-10 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-10 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-10 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-02-10 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-02-10 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2022-02-10 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów