INTELLIGENT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000953034
Numer REGON: 521254941
Numer NIP: 7011074460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-02-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/7874/22/164]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLIGENT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 155 nr lokalu U3 kod pocztowy 02-326 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-02-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO.INTELLIGENTENERGY@GMAIL.COM2022-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.02.2022 R.2022-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKSJAN2022-02-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAROL2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000,00 ZŁ2022-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEGAŃSKI2022-02-14 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW PAWEŁ2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500000,00 ZŁ2022-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYGASZEWICZ2022-02-14 do dziś
2. ImionaADAM ANDRZEJ2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000,00 ZŁ2022-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2022-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKSJAN2022-02-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAROL2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEGAŃSKI2022-02-14 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW PAWEŁ2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYGASZEWICZ2022-02-14 do dziś
2. ImionaADAM ANDRZEJ2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-02-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-02-14 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-02-14 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-02-14 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2022-02-14 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-02-14 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-02-14 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-02-14 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-02-14 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów