TAPIPOL-SERWIS WITOLD RZEŹNIK DOROTA DOMAGAŁA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000952920
Numer REGON: 020743062
Numer NIP: 8971741476
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-02-10
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/3887/22/404]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020743062 NIP 89717414762022-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAPIPOL-SERWIS WITOLD RZEŹNIK DOROTA DOMAGAŁA SPÓŁKA JAWNA2022-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2022-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STRZEGOMSKA nr domu 46B kod pocztowy 53-611 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.01.2022 R.2022-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2022-02-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale24.01.2022, NA PODSTAWIE ART. 26 PAR.4 KSH ORAZ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.01.2022 R.DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW WITOLDA RZEŹNIKA (NIP 8992308141, REGON 021761085) I DOROTY DOMAGAŁY (NIP 8991451161, REGON 021761091) POD NAZWĄ TAPIPOL-SERWIS WITOLD RZEŹNIK DOROTA DOMAGAŁA SPÓŁKA CYWILNA (NIP 8971741476, REGON 020743062) ZOSTAŁA PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2022-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEŹNIK2022-02-10 do dziś
2. ImionaWITOLD2022-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-02-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAGAŁA2022-02-10 do dziś
2. ImionaDOROTA2022-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-02-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2022-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEŹNIK2022-02-10 do dziś
2. ImionaWITOLD2022-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAGAŁA2022-02-10 do dziś
2. ImionaDOROTA2022-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2022-02-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-02-10 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2022-02-10 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2022-02-10 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2022-02-10 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-02-10 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-02-10 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-02-10 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-02-10 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów