GRUPA UCHACZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000952817
Numer REGON: 492044720
Numer NIP: 7371862099
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/430844/22/878]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 492044720 NIP 73718620992022-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA UCHACZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina TYMBARK miejscowość PODŁOPIEŃ2022-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość PODŁOPIEŃ nr domu 303 kod pocztowy 34-650 poczta TYMBARK kraj POLSKA 2022-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.01.2022 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MARDYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1124/20222022-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-03-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 01/2022 WSPÓLNIKÓW GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKI JAWNEJ Z SIEDZIBĄ W PODŁOPIENIU Z DNIA 13.01.2022 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ GRUPA UCHACZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PODŁOPIENIU, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA MARDYŁĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE (REP. A NR 1124/2022)2022-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA JAWNA2022-03-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-03-15 do dziś
3. Numer w rejestrze0000077834 2022-03-15 do dziś
5. Numer REGON4920447202022-03-15 do dziś
6. Numer NIP73718620992022-03-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUCHACZ2022-03-15 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUCHACZ2022-03-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3627634822022-03-15 do dziś
4. Numer KRS0000579269 2022-03-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2022-03-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2022-03-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2022-03-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI Z OSOBNA2022-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUCHACZ2022-03-15 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaUCHACZ2022-03-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoUCHACZ2022-03-15 do dziś
2. ImionaSYLWIA2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-03-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2022-03-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2022-03-15 do dziś
256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2022-03-15 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2022-03-15 do dziś
423 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2022-03-15 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-03-15 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-03-15 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-03-15 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2022 okres OD 15.03.2022 DO 25.08.20222022-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 15.03.2022 DO 25.08.20222022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.03.2022 DO 25.08.20222022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów