BPN BRAUN PASCHKE NARLOCH KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000952751
Numer REGON: 015802877
Numer NIP: 5213301722
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-02-11
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/3920/22/772]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPN BRAUN PASCHKE NARLOCH KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA2022-02-11 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-11 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 12A nr lokalu 2 kod pocztowy 02-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu105.01.2022 R., NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 72/2022, 13.01.2022 R., NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 113/2022, ZMIANA §11 STATUTU SPÓŁKI,2022-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-02-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale05.01.2022, WSPÓLNICY SPÓŁKI BRAUN PASCHKE NARLOCH KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA W DNIU 05.01.2022 R. PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI BRAUN PASCHKE NARLOCH KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA W SPÓŁKĘ BPN BRAUN PASCHKE NARLOCH KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 72/20222022-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBRAUN PASCHKE NARLOCH KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA PARTNERSKA2022-02-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-02-11 do dziś
3. Numer w rejestrze0000215700 2022-02-11 do dziś
5. Numer REGON0158028772022-02-11 do dziś
6. Numer NIP52133017222022-02-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASCHKE2022-02-11 do dziś
2. ImionaADAM HENRYK2022-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-11 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-02-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-02-11 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNARLOCH2022-02-11 do dziś
2. ImionaMARCIN JACEK2022-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-11 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-02-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-02-11 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAUN2022-02-11 do dziś
2. ImionaSTEFFEN2022-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-11 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-02-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-02-11 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2022-02-11 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji120002022-02-11 do dziś
3. Wartość nominalna akcji5,00 ZŁ2022-02-11 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego60000,00 ZŁ2022-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport10,00 ZŁ2022-02-11 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-02-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii120002022-02-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane12.000,- (DWANAŚCIE TYSIĘCY) AKCJI SERII A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE DYWIDENDA PRZYPADAJĄCA NA KAŻDĄ AKCJĘ IMIENNĄ SERII A PRZEWYŻSZA O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY NA KAŻDĄ AKCJĘ NIEUPRZYWILEJOWANĄ.2022-02-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZE STEFFEN BRAUN, ADAM PASCHKE, MARCIN NARLOCH SĄ ZOBOWIĄZANI I UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO PROWADZENIA JEJ SPRAW2022-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASCHKE2022-02-11 do dziś
2. ImionaADAM HENRYK2022-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNARLOCH2022-02-11 do dziś
2. ImionaMARCIN JACEK2022-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAUN2022-02-11 do dziś
2. ImionaSTEFFEN2022-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2022-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów