FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA EWA NOGOWSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000952403
Numer REGON: 521293177
Numer NIP: 5552130654
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-04-13
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/6428/23/691]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA EWA NOGOWSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2023-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CHOJNICE miejscowość CHOJNICE2022-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOJNICE ulica UL. JULIANA RYDZKOWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 89-600 poczta CHOJNICE kraj POLSKA 2022-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.02.20222022-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOGOWSKA2022-02-17 do dziś
2. ImionaEWA2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRONKOWSKI2022-02-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ JERZY2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-02-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOGOWSKA2022-02-17 do dziś
2. ImionaEWA2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRONKOWSKI2022-02-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ JERZY2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2022-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2022-02-17 do dziś
231 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2022-02-17 do dziś
332 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-02-17 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2022-02-17 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-02-17 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-02-17 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2022-02-17 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-02-17 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiWSPÓLNICY SPÓŁKI, UCHWAŁA/DECYZJA NR 1/2023 ,2023-04-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówSAMOISTNIE2023-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOGOWSKA2023-04-13 do dziś
2. ImionaEWA2023-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRONKOWSKI2023-04-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ JERZY2023-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów