CT100 GUSTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000952202
Numer REGON: 470013719
Numer NIP: 7260031107
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/536873/23/610]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCT100 GUSTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-02-24 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-24 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SARMACKA nr domu 15 nr lokalu 59 kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuCT100 GUSTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ODDZIAŁ W ŁODZI2022-02-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-02-24 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS nr domu 100 kod pocztowy 91-341 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-02-24 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu107.12.2021 R., NOTARIUSZ JOLANTA DRYGALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 5846/20212022-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-02-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale07.12.2021, ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CT100 GUSTA SPÓŁKA JAWNA PODJĘŁO W DNIU 07.12.2021 R. UCHWAŁĘ NR 1 W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ CT100 GUSTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. UCHWAŁA NR 1 ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 5846/2021, NOTARIUSZ JOLANTA DRYGALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI.2022-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCT100 GUSTA, SPÓŁKA JAWNA2022-02-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-02-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000883588 2022-02-24 do dziś
5. Numer REGON4700137192022-02-24 do dziś
6. Numer NIP72600311072022-02-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUSTA2022-02-24 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA JADWIGA2022-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-24 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?NIE2022-02-24 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUSTA2022-02-24 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2022-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-24 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-02-24 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUSTA2022-02-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2022-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-24 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-02-24 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUSTA2022-02-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2022-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-24 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?NIE2022-02-24 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego53500,00 ZŁ2022-02-24 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji10702022-02-24 do dziś
3. Wartość nominalna akcji50,00 ZŁ2022-02-24 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego53500,00 ZŁ2022-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport10,00 ZŁ2022-02-24 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-02-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10702022-02-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-02-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2022-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUSTA2022-02-24 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA JADWIGA2022-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUSTA2022-02-24 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2022-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUSTA2022-02-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2022-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUSTA2022-02-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2022-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2022-02-24 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2022-02-24 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2022-02-24 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-02-24 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-02-24 do dziś
646 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-02-24 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-24 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-02-24 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
2data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów