INSTYTUT WODOROWY

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000951449
Numer REGON: 521211848
Numer NIP: 5223219123
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-02-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/5137/22/234]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2022-02-09 do dziś
3. NazwaINSTYTUT WODOROWY2022-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. EDMUNDA JANA OSMAŃCZYKA nr domu 14A nr lokalu 62 kod pocztowy 01-494 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-02-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.INSTYTUTWODOROWY.PL2022-02-09 do dziś
4. Adres strony internetowejBIURO@INSTYTUTWODOROWY.PL2022-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.12.2021 R.2022-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI2022-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAWLUK2022-02-09 do dziś
2. ImionaPATRYK WOJCIECH2022-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTUKOWSKI2022-02-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ STANISŁAW2022-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-02-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALIK2022-02-09 do dziś
2. ImionaDOMINIK SZYMON2022-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2022-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESKI2022-02-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄCZYK2022-02-09 do dziś
2. ImionaKAMIL2022-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘKSYK2022-02-09 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2022-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2022-02-09 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2022-02-09 do dziś
382 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2022-02-09 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-02-09 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-02-09 do dziś
672 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2022-02-09 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-02-09 do dziś
859 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2022-02-09 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2022-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów