GF STOCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000951442
Numer REGON: 521168650
Numer NIP: 7011073041
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-04-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/17990/22/310]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGF STOCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-04-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejACS@ACS-GROUP.PL2022-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.01.2022R., NOTARIUSZ MILENA STEMPIEŃ-JACHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY PL. WILSONA 4/50, REP. A. NR 216/20222022-02-03 do dziś
215.03.2022R. REP. A NR 2876/2022, PIOTR ŁASKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. BRACKIEJ 18 LOK. 5 W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2022-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREENFUTURE UK SOLAR LIMITED2022-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2022-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, KTÓRYMI SĄ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU A I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU B; ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU A2022-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOYCE2022-04-08 do dziś
2. ImionaHECTOR JAMES MARTEAU2022-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU A2022-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOUCHET2022-04-08 do dziś
2. ImionaADRIEN ALBERT HENRI2022-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU B2022-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOHANSEN2022-04-08 do dziś
2. ImionaCARTSEN2022-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU A2022-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-04-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-04-08 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-04-08 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2022-04-08 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-04-08 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-04-08 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2022-04-08 do dziś
742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-04-08 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-04-08 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów