INTELIWRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000950999
Numer REGON: 521204848
Numer NIP: 8952238061
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-11-02
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/29142/22/848]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELIWRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2022-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. RAFAŁA WOJACZKA nr domu 13 nr lokalu 92 kod pocztowy 51-169 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-02-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INTELIWRO.PL2022-02-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTELIWRO.PL2022-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.02.20222022-02-03 do dziś
206.10.2022 R., ZMIANA § 42022-10-25 do dziś
328.10.2022 R., ZMIANA § 42022-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBÓW2022-02-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ DOMINIK2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 (SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500 PLN (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2022-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBÓW2022-02-03 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ANNA2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 PLN (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH)2022-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBÓW2022-02-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ DOMINIK2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBÓW2022-02-03 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ANNA2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-02-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2022-11-02 do dziś
246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2022-11-02 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-11-02 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-11-02 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-11-02 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-11-02 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2022-11-02 do dziś
879 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów