LABFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000950953
Numer REGON: 521127042
Numer NIP: 7123430434
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/536726/23/190]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2022-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. TOMASZA ZANA nr domu 39A kod pocztowy 20-634 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2022-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117 GRUDNIA 2021, REP. A 34803/2021, NOTARIUSZ BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2022-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻANOWSKI2022-02-03 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.100,00 ZŁ2022-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻANOWSKA2022-02-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.900,00 ZŁ2022-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHERZYŃSKI2022-02-03 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ2022-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOBOZIAK2022-02-03 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ2022-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2022-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 20.000 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2022-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻANOWSKI2022-02-03 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻANOWSKA2022-02-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHERZYŃSKI2022-02-03 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOBOZIAK2022-02-03 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2022-02-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-02-03 do dziś
210 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2022-02-03 do dziś
310 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2022-02-03 do dziś
410 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2022-02-03 do dziś
510 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2022-02-03 do dziś
646 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2022-02-03 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.12.2021 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2021 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów