ENDORFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000950916
Numer REGON: 521265710
Numer NIP: 1251729153
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-02-15
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/5645/22/258]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDORFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI2022-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość MARKI ulica UL. LEOPOLDA LISA-KULI nr domu 5A nr lokalu 14 kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA 2022-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.01.2022 R.2022-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURLEJ2022-02-15 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2022-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 PLN2022-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASZKIEWICZ TURLEJ2022-02-15 do dziś
2. ImionaDOROTA2022-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500 PLN2022-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASZKIEWICZ TURLEJ2022-02-15 do dziś
2. ImionaDOROTA2022-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-02-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2022-02-15 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-02-15 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-02-15 do dziś
469 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2022-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów