HESTER HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000950429
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-31
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/22962/21/798]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 022467940 NIP 88221203262022-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHESTER HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina PIESZYCE miejscowość PIESZYCE2022-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość PIESZYCE ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 7 kod pocztowy 58-250 poczta PIESZYCE kraj POLSKA 2022-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.06.2021 NOTARIUSZ MICHAŁ NOWOCIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, 2773/20212022-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale30.06.2021, WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PROWADZONEJ POD FIRMĄ: HESTER DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PIESZYCACH (KRS 0000519206) ZWANEJ DALEJ SPÓŁKĄ PRZEKSZTAŁCANĄ, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 562 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PODJĘLI UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA HESTER DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PIESZYCACH, W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ HESTER HR - ZWANĄ DALEJ SPÓŁKĄ PRZEKSZTAŁCONĄ. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ WYNOSI 100 100 ZŁ I DZIELI SIĘ NA 1001 RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY. ZAŁOŻYCIELE WYRAZILI ZGODĘ NA OBJĘCIE CAŁEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH WSPÓLNIKÓW TO JEST ANDRZEJA TOMASZA AFTOWICZA, KTÓRY OBJĄŁ 500 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 000 ZŁ, MICHAŁA ANDRZEJA AFTOWICZA, KTÓRY OBJĄŁ 500 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 000 ZŁ, HESTER DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA OBJĘŁA JEDEN UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ. CAŁY KAPITAŁ ZAKŁADOWY O WARTOŚCI 100 100 ZŁ ZOSTAŁ OBJĘTY Z W ZAMIAN ZA WKŁADY PIENIĘŻNE WNIESIONE DO SPÓŁKI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH WSPÓLNIKÓW I ZOSTAŁ OPŁACONY W CAŁOŚCI GOTÓWKĄ. PIERWSZY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO SKŁADU PIERWSZEGO ZARZĄDU POWOŁANO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PANA ANDRZEJA TOMASZA AFTOWICZA ORAZ NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU PANA MICHAŁA ANDRZEJA AFTOWICZA. W ZWIĄZKU Z FAKTEM, ŻE WSZYSCY DOTYCHCZASOWI WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ UCZESTNICZĄ W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ NIE ZOSTAŁA OKREŚLONA KWOTA PRZEZNACZONA NA WYPŁATY DLA WSPÓLNIKÓW. WSPÓLNIKOM UCZESTNICZĄCYM W PRZEKSZTAŁCENIU NIE SĄ PRZYZNANE OSOBIŚCIE ŻADNE PRAWA.2022-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHESTER DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-01-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000519206 2022-01-31 do dziś
5. Numer REGON0224679402022-01-31 do dziś
6. Numer NIP88221203262022-01-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAFTOWICZ2022-01-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TOMASZ2022-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW PO 100,00ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00ZŁ.2022-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAFTOWICZ2022-01-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2022-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW PO 100,00ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00ZŁ.2022-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100100,00 ZŁ2022-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, PROKURENT JEDNOOSOBOWO. PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, PROKURENT JEDNOOSOBOWO.2022-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAFTOWICZ2022-01-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TOMASZ2022-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAFTOWICZ2022-01-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2022-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBIEŃ2022-01-31 do dziś
2. ImionaAMELIA KAMILA2022-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-31 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-01-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2022-01-31 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2022-01-31 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2022-01-31 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-01-31 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-01-31 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2022-01-31 do dziś
722 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2022-01-31 do dziś
825 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2022-01-31 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów