GRUSZKA & GRUSZKA DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000950272
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-02-01
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/2022/22/594]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0616764832022-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUSZKA & GRUSZKA DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina FRAMPOL miejscowość FRAMPOL2022-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość FRAMPOL ulica UL. KOŚCIELNA nr domu 29 kod pocztowy 23-440 poczta FRAMPOL kraj POLSKA 2022-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.01.2022 R., NOTARIUSZ RENATA MIERZWA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 388/2022.2022-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2022-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale21.01.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA GRUSZKA&GRUSZKA DENTAL CLINIC ANNA GRUSZKA-JASZCZUK, KATARZYNA GRUSZKA S.C. (NIP SPÓŁKI CYWILNEJ - 9182162663; ANNA GRUSZKA-JUSZCZYK - REGON 180694046, KATARZYNA GRUSZKA - REGON 061675006). UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W DNIU 22 STYCZNIA 2022 R. (REP. A NR 388/2022). UCHWAŁA ZOSTAŁA ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ RENATĘ MIERZWĘ - NOTARIUSZA W LUBLINIE.2022-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUSZKA&GRUSZKA DENTAL CLINIC ANNA GRUSZKA-JASZCZUK, KATARZYNA GRUSZKA S.C.,2022-02-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-02-01 do dziś
5. Numer REGON0616764832022-02-01 do dziś
6. Numer NIP91821626632022-02-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKA2022-02-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2022-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKA JASZCZUK2022-02-01 do dziś
2. ImionaANNA2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2022-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2022-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKA2022-02-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKA JASZCZUK2022-02-01 do dziś
2. ImionaANNA2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2022-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2022-02-01 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-01 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-01 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-02-01 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów