GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH GOZ BARGŁÓW KOŚCIELNY J.ZIARKO, A.KARPIŃSKA, J.KRUPIŃSKA, A.DOBKOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000949510
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-27
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/13540/21/14]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH GOZ BARGŁÓW KOŚCIELNY J.ZIARKO, A.KARPIŃSKA, J.KRUPIŃSKA, A.DOBKOWSKA SPÓŁKA JAWNA2022-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat AUGUSTOWSKI gmina BARGŁÓW KOŚCIELNY miejscowość BARGŁÓW KOŚCIELNY2022-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BARGŁÓW KOŚCIELNY ulica UL. TYSIĄCLECIA nr domu 12 kod pocztowy 16-320 poczta BARGŁÓW KOŚCIELNY kraj POLSKA 2022-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.10.2021 R.2022-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2022-01-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale25.10.2021, WSPÓLNICY PROWADZĄCY WSPÓLNIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH GOZ BARGŁÓW KOŚCIELNY S. C., DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4, 5, 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POSTANOWILI PRZEKSZTAŁCIĆ SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ: GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH GOZ BARGŁÓW KOŚCIELNY J.ZIARKO, A.KARPIŃSKA, J.KRUPIŃSKA, A.DOBKOWSKA. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ ULEGAJĄCEJ PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ: JOLANTA ZIARKO, AGATA KARPIŃSKA, JOANNA KRUPIŃSKA, ALDONA JADWIGA DOBKOWSKA2022-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH GOZ BARGŁÓW KOŚCIELNY S. C.,2022-01-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-01-27 do dziś
5. Numer REGON2000400682022-01-27 do dziś
6. Numer NIP84615891472022-01-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIARKO2022-01-27 do dziś
2. ImionaJOLANTA2022-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKA2022-01-27 do dziś
2. ImionaAGATA2022-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPIŃSKA2022-01-27 do dziś
2. ImionaJOANNA2022-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBKOWSKA2022-01-27 do dziś
2. ImionaALDONA JADWIGA2022-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ WSPÓLNICY JOLANTA ZIARKO I AGATA KARPIŃSKA.2022-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIARKO2022-01-27 do dziś
2. ImionaJOLANTA2022-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKA2022-01-27 do dziś
2. ImionaAGATA2022-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2022-01-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-01-27 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2022-01-27 do dziś
386 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2022-01-27 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów