BORYS COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000949496
Numer REGON: 521130475
Numer NIP: 5842813539
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/10771/22/370]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2022-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORYS COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA2022-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2022-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. JELITKOWSKA nr domu 25 nr lokalu 4 kod pocztowy 80-342 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2022-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112 STYCZNIA 2022R, NOTARIUSZ MAREK KRULL, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK KRULL W ELBLĄGU, REPERTORIUM A NUMER 262/2022. ZMIENIONA W ZAKRESIE §4 UST.2 AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25.01.2022 ROKU SPORZĄDZONYM PRZEZ W/W NOTARIUSZA POD REP. A NR 695/20222022-02-01 do dziś
230 MARCA 2022, REPERTORIUM A NUMER 2915/2022 NOTARIUSZ MAREK KRULL, KANCEALRIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REPRTORIUM A NUMER 2915/2022,, STATUT ZMIENIONY W ZAKRESIE PAR 4 STATUTU2022-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-01 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2022-02-01 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2022-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2022-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale12.01.2022, GRZEGORZ GRYŃ, PRZEDSIĘBIORCA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ ,,GREGOR „GRZEGORZ GRYŃ SKLEPY MONOPOLOWE W KWIDZYNIE UL.WSCHODNIA 10B, NIP 5811394076, REGON 170969918, W DNIU 12 STYCZNIA 2022, ZŁOŻYŁ OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ ,,GREGOR” GRZEGORZ GRYŃ SKLEPY MONOPOLOWE Z SIEDZIBĄ W KWIDZYNIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ BORYS COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU. OŚWIADCZENIE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM KRULLEM, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REPERTORIUM A NUMER 256/2022 Z DNIA 12 STYCZNIA 2022R, PO UPRZEDNIM ZBADANIU PLANU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA MIECZYSŁAWA CZIRSONA WPISANEGO NA LISTĘ BIEGŁYCH REWIDENTÓW POD NUMEREM 604. BIEGŁY REWIDENT WYZNACZONY POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU Z DNIA 1 GRUDNIA 2021, VII NS -REJ.24481/21/676. OŚWIADCZENIE ZOSTAŁO ZŁOŻONE W TRYBIE ART. 584(1) W ZW. Z ART. 584(9) USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 ROKU KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH.2022-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYŃ2022-02-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2022-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2022-02-01 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002022-02-01 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2022-02-01 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1000000,00 ZŁ2022-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002022-02-01 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2022-02-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002022-02-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-02-01 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2022-02-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - REPREZENTACJA SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2022-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYŃ2022-02-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2022-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRYŃ2022-02-01 do dziś
2. ImionaJÓZEF2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-01 do dziś
21. NazwiskoGRYŃ2022-02-01 do dziś
2. ImionaKAROL2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-01 do dziś
31. NazwiskoGRYŃ2022-02-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRYŃ2022-02-01 do dziś
2. ImionaNATALIA ALEKSANDRA2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-01 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-02-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2022-06-10 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-06-10 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-06-10 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2022-06-10 do dziś
553 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2022-06-10 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2022-06-10 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-06-10 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2022-06-10 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2022-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów