A BASIC BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000948401
Numer REGON: 521082718
Numer NIP: 7011071711
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-11-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/56934/23/948]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA BASIC BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ROZBRAT nr domu 34/36 nr lokalu 108 kod pocztowy 00-429 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.01.20222022-01-25 do dziś
210-02-2023 R., ZMIANA §22023-02-23 do dziś
307.04.2023 R., REPERTORIUM A NR 2713/2023, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 5/10, ZMIANA PAR. 1, PAR. 2, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 13, PAR. 15 ORAZ PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI2023-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARCISZEWSKA2022-08-10 do dziś
2. ImionaEMILIA KATARZYNA2022-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200,00 ZŁ2022-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVINCI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3606043252022-08-10 do dziś
4. Numer KRS0000538161 2022-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ2022-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASARIA2023-11-14 do dziś
2. ImionaRAPHAL SILVIO PIERRE2023-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.200,00 ZŁ2023-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8200,00 ZŁ2023-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIESEL2023-11-14 do dziś
2. ImionaCOLLEEN2023-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEREJ2023-11-14 do dziś
2. ImionaANNA2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaASARIA2023-11-14 do dziś
2. ImionaRAPHAL SILVIO PIERRE2023-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaARCISZEWSKA2022-08-10 do dziś
2. ImionaEMILIA KATARZYNA2022-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2022-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2022-01-25 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2022-01-25 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-01-25 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.08.2023 okres OD 25.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów