BONUS DUDKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000948382
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-07-28
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/21535/22/566]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS DUDKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2022-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat CIECHANOWSKI gmina CIECHANÓW miejscowość CIECHANÓW2022-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość CIECHANÓW ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 71B kod pocztowy 06-400 poczta CIECHANÓW kraj POLSKA 2022-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.01.20222022-01-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 2306/2022 Z DNIA 15.07.2022 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ PIĄTKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CIECHANOWIE - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI (OD § 1 DO § 13) I NADANO JEJ W CAŁOŚCI NOWE BRZMIENIE (OD § 1 DO § 21).2022-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDKIEWICZ2022-01-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDKIEWICZ2022-01-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2022-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDKIEWICZ2022-01-21 do dziś
2. ImionaMICHALINA2022-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDKIEWICZ2022-01-21 do dziś
2. ImionaZOFIA2022-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-21 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaK.K.A. DUDKIEWICZ-SPÓŁKA JAWNA2022-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1302858032022-07-28 do dziś
4. Numer KRS0000153849 2022-07-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. 2. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. 3. SPÓŁKĘ MOGĄ REPREZENTOWAĆ TAKŻE PROKURENCI A DLA DOKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCIACH MOGĄ BYĆ USTANAWIANI PEŁNOMOCNICY.2022-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaK.K.A. DUDKIEWICZ-SPÓŁKA JAWNA2022-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1302858032022-07-28 do dziś
4. Numer KRS0000153849 2022-07-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDKIEWICZ2022-01-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDKIEWICZ2022-01-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2022-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDKIEWICZ2022-01-21 do dziś
2. ImionaMICHALINA2022-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDKIEWICZ2022-01-21 do dziś
2. ImionaZOFIA2022-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-01-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-01-21 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-01-21 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-01-21 do dziś
486 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2022-01-21 do dziś
586 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2022-01-21 do dziś
686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2022-01-21 do dziś
787 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2022-01-21 do dziś
887 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2022-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów