CUKIERNIA PSZCZÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000947996
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-02-01
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/35153/21/290]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA PSZCZÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLECKI gmina SKÓRZEC miejscowość SKÓRZEC2022-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość SKÓRZEC ulica UL. SIEDLECKA nr domu 7 kod pocztowy 08-114 poczta SKÓRZEC kraj POLSKA 2022-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.2021 R., NOTARIUSZ URSZULA MALISZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, UL. FLORIAŃSKA 7/35, 08-110 SIEDLCE, REP. A NR 6822/20212022-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2022-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale15.12.2021 R., CUKIERNIA PSZCZÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REGON 14097733800000, NIP 8212489145) JEST SPÓŁKĄ POWSTAŁĄ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ CUKIERNIA PSZCZÓŁKA A.JASTRZĘBSKA, E.MAŃKOWSKA, K.UZIĘBŁO POSIADAJĄCEJ NIP: 8212489145, REGON: 140977338 W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH Z ZACHOWANIEM UPROSZCZEŃ OKREŚLONYCH W ART. 572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 15.12.2021 R. PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ CUKIERNIA PSZCZÓŁKA A.JASTRZĘBSKA, E.MAŃKOWSKA, K.UZIĘBŁO. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ CUKIERNIA PSZCZÓŁKA A.JASTRZĘBSKA, E.MAŃKOWSKA, K.UZIĘBŁO: ANETA JASTRZĘBSKA (NIP: 8212034054, REGON 712494347), EWA MAŃKOWSKA (NIP: 8212242143, REGON 712370473) KATARZYNA UZIĘBŁO (NIP: 8212367146, REGON 145933788)2022-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSPÓŁKA CYWILNA CUKIERNIA PSZCZÓŁKA A. JASTRZĘBSKA, E. MAŃKOWSKA, K. UZIĘBŁO,2022-02-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA,2022-02-01 do dziś
5. Numer REGON1409773382022-02-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKA2022-02-01 do dziś
2. ImionaANETA2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2022-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃKOWSKA2022-02-01 do dziś
2. ImionaEWA JULIA2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2022-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUZIĘBŁO2022-02-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2022-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2022-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2022-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKA2022-02-01 do dziś
2. ImionaANETA2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃKOWSKA2022-02-01 do dziś
2. ImionaEWA JULIA2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaUZIĘBŁO2022-02-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2022-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2022-02-01 do dziś
210 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2022-02-01 do dziś
310 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2022-02-01 do dziś
410 52 Z PRODUKCJA LODÓW2022-02-01 do dziś
510 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2022-02-01 do dziś
610 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-02-01 do dziś
746 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2022-02-01 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-02-01 do dziś
947 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów