EMPIRE OGORZAŁEK & RZEKIEĆ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 01:16:59
Numer KRS: 0000947419
Numer REGON: 520987759
Numer NIP: 8652579013
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-18
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/534/22/80]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIRE OGORZAŁEK & RZEKIEĆ SPÓŁKA JAWNA2022-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina PYSZNICA miejscowość KRZAKI2022-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRZAKI ulica UL. POLNA nr domu 1 kod pocztowy 37-403 poczta KRZAKI kraj POLSKA 2022-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.01.2022 R.2022-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGORZAŁEK2022-01-18 do dziś
2. ImionaTAMARA2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEKIEĆ2022-01-18 do dziś
2. ImionaALBERT2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEKIEĆ2022-01-18 do dziś
2. ImionaHUBERT2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGORZAŁEK2022-01-18 do dziś
2. ImionaTAMARA2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEKIEĆ2022-01-18 do dziś
2. ImionaALBERT2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEKIEĆ2022-01-18 do dziś
2. ImionaHUBERT2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-01-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-01-18 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2022-01-18 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-01-18 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-01-18 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-01-18 do dziś
673 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2022-01-18 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-01-18 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2022-01-18 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2022-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów