ENERGIA OD A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 06:56:42
Numer KRS: 0000947289
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/6224/22/882]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA OD A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2022-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica AL. IX WIEKÓW KIELC nr domu 6 nr lokalu 11 kod pocztowy 25-516 poczta KIELCE kraj POLSKA 2022-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.01.2022 R.2022-01-17 do dziś
219.05.2022 R.; REP. A NR 9919/2022; NOTARIUSZ ADAM KRASOWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH; ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2022-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRODOWSKI2022-07-04 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ2022-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRODOWSKI2022-07-04 do dziś
2. ImionaMAREK NORBERT2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ2022-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRODOWSKA2022-07-04 do dziś
2. ImionaDAGMARA2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ2022-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRODOWSKA2022-07-04 do dziś
2. ImionaKINGA ELŻBIETA2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ2022-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRODOWSKA2022-07-04 do dziś
2. ImionaKINGA ELŻBIETA2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-01-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 11 WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-01-17 do dziś
235 12 PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-01-17 do dziś
335 13 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-01-17 do dziś
435 14 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2022-01-17 do dziś
538 11 ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2022-01-17 do dziś
638 21 OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2022-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów