ENERGA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000947025
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-01-19
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/679/22/470]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2022-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. POPRZECZNA nr domu 13B kod pocztowy 10-282 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2022-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.12.2021 R. NOTARIUSZ CEZARY ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 18227/2021; 11.01.2022 R. NOTARIUSZ CEZARY ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 342/2022 ZMIENIONO § 13 USTĘP 4 UMOWY2022-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOŁD2022-01-18 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN KAZIMIERZ2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁOTYCH2022-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSIK2022-01-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁOTYCH2022-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWADE2022-01-18 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PAWEŁ2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁOTYCH2022-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2022-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU 3-OSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU 2-OSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU 1-OSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.2022-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOŁD2022-01-18 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN KAZIMIERZ2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSIK2022-01-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWADE2022-01-18 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PAWEŁ2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-01-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2022-01-18 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2022-01-18 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2022-01-18 do dziś
435 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2022-01-18 do dziś
542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2022-01-18 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-01-18 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-01-18 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2022-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów