BORZOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-02 godz. 06:30:33
Numer KRS: 0000946952
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-02-18
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/1620/22/327]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORZOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina CZERNICHÓW miejscowość ZAGACIE2022-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAGACIE ulica STRAŻACKA nr domu 10 kod pocztowy 32-070 poczta CZERNICHÓW kraj POLSKA 2022-01-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMONIKA.KWASNIAK@GMAIL.COM2022-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.01.20222022-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIAK-KOMINEK2022-01-16 do dziś
2. ImionaMONIKA URSZULA2022-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN2022-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMINEK2022-01-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MIKOŁAJ2022-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN2022-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMINEK2022-01-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MIKOŁAJ2022-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIAK-KOMINEK2022-01-16 do dziś
2. ImionaMONIKA URSZULA2022-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2022-01-16 do dziś
263 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-01-16 do dziś
363 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2022-01-16 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2022-01-16 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-01-16 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-01-16 do dziś
782 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2022-01-16 do dziś
885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2022-01-16 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2022-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów