HIGH PRESSURE PIPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000946674
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-17
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/128/22/959]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH PRESSURE PIPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2022-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. HUTNICZA nr domu 4 nr lokalu 106 kod pocztowy 81-061 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2022-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123 GRUDNIA 2021 ROK, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GRUSZECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PRZY UL. KARTUSKIEJ 10, REPERTORIUM A NR 8080/20212022-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPKOWSKI2022-01-17 do dziś
2. ImionaBARTOSZ SEBASTIAN2022-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały665 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.500,00 ZŁ2022-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONTOWICZ2022-01-17 do dziś
2. ImionaARTUR PIOTR2022-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.500,00 ZŁ2022-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU2022-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPKOWSKI2022-01-17 do dziś
2. ImionaBARTOSZ SEBASTIAN2022-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONTOWICZ2022-01-17 do dziś
2. ImionaARTUR PIOTR2022-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘŻYKOWSKI2022-01-17 do dziś
2. ImionaMAREK2022-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2022-01-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2022-01-17 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2022-01-17 do dziś
333 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2022-01-17 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2022-01-17 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2022-01-17 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów