KZ EKO-DOM KUBIC, ZADROŻNY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000946487
Numer REGON: 386329347
Numer NIP: 8961595458
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-06-21
Sygnatura akt[RDF/620289/24/198]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZ EKO-DOM KUBIC, ZADROŻNY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość KOBIERZYCE2022-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KOBIERZYCE ulica UL. ROBOTNICZA nr domu 13 nr lokalu 6 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2022-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.01.2022 R.; ZASTĘPCA NOTARIALNY ADAM BOBIŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA TOMASZA KALINOWSKIEGO; KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, ULICA RYNEK NUMER 60 REP. A NR 150/20222022-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale10.01.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: KZ EKO-DOM KUBIC, ZADROŻNY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KOBIERZYCACH, UL. ROBOTNICZA 13/6, 55-040 KOBIERZYCE (KRS: 0000883016) W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. UCHWAŁA ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI OD FIRMĄ: KZ EKO-DOM KUBIC, ZADROŻNY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KOBIERZYCACH PODJĘTA ZOSTAŁA 10.01.2022 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, ULICA RYNEK NUMER 60, PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM ADAMEM BOBIŃSKIM, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA TOMASZA KALINOWSKIEGO (REPERTORIUM A NR 150/2022)2022-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaKZ EKO-DOM KUBIC, ZADROŻNY SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-01-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-14 do dziś
3. Numer w rejestrze0000883016 2022-01-14 do dziś
5. Numer REGON3863293472022-01-14 do dziś
6. Numer NIP89615954582022-01-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORWIN-PIOTROWSKA2023-06-19 do dziś
2. ImionaANNA2022-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZADROŻNY2022-01-14 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JAN2022-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-01-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-01-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIC2022-01-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2022-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKZ EKO-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3860387792022-01-14 do dziś
4. Numer KRS0000840862 2022-01-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2022-01-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2022-01-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2022-01-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI, Z KTÓRYCH KAŻDY DZIAŁAĆ MOŻE SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI.2022-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORWIN-PIOTROWSKA2023-06-19 do dziś
2. ImionaANNA2022-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZADROŻNY2022-01-14 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JAN2022-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIC2022-01-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2022-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-01-14 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2022-01-14 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-01-14 do dziś
471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-01-14 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2022-01-14 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
2data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3data złożenia 21.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów