FIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA „WEGA” TOBIASZ GAWEŁ I ZUZANNA GAWEŁ-FIOŁEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000946160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-01-10
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/14526/22/852]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA „WEGA” TOBIASZ GAWEŁ I ZUZANNA GAWEŁ-FIOŁEK SPÓŁKA JAWNA2022-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina TRZEBOWNISKO miejscowość JASIONKA2022-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość JASIONKA nr domu 846 kod pocztowy 36-002 poczta JASIONKA kraj POLSKA 2022-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116 LISTOPADA 2021 R.2022-01-25 do dziś
219 WRZEŚNIA 2022 R., ZMIANA § 62023-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWEŁ FIOŁEK2022-01-25 do dziś
2. ImionaZUZANNA JOANNA2022-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWEŁ2022-01-25 do dziś
2. ImionaTOBIASZ MARCIN2022-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI2022-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWEŁ FIOŁEK2022-01-25 do dziś
2. ImionaZUZANNA JOANNA2022-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWEŁ2022-01-25 do dziś
2. ImionaTOBIASZ MARCIN2022-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-01-25 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2022-01-25 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów