TALEMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000945366
Numer REGON: 301683919
Numer NIP: 7811862093
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2024-04-11
Sygnatura akt[RDF/594370/24/701]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3016839192022-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALEMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2022-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JASIELSKA nr domu 16 kod pocztowy 60-476 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.12.2021 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ADAMA MICKIEWICZA 18/3, 60-834 POZNAŃ, REP. A NR 10377/20212022-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale23.12.2021, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: TALEMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: TALEMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W TRYBIE ART. 551 I NAST. KSH. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: TALEMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 23 GRUDNIA 2021 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: TALEMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 10377/2021, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA KWARCIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ADAMA MICKIEWICZA 18/3, 60-834 POZNAŃ.2022-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTALEMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-02-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-02-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000871779 2022-02-01 do dziś
5. Numer REGON3016839192022-02-01 do dziś
6. Numer NIP78118620932022-02-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK2022-02-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.783 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 178.300,00 ZŁ2022-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIKS2022-02-01 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały317 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.700,00 ZŁ2022-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego210000,00 ZŁ2022-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK2022-02-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK2022-02-01 do dziś
2. ImionaMARZENA KATARZYNA2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIKS2022-02-01 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2022-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2022-02-01 do dziś
226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2022-02-01 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2022-02-01 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2022-02-01 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-02-01 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2022-02-01 do dziś
772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2022-02-01 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-02-01 do dziś
980 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2022-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-24 do dziś
2data złożenia 11.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-24 do dziś
2OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów