KZ PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000944537
Numer REGON: 520935142
Numer NIP: 5130276387
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2024-06-27
Sygnatura akt[RDF/627042/24/251]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZ PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość BOLECHOWICE2022-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość BOLECHOWICE ulica UL. ŁĄKOWA nr domu 19 kod pocztowy 32-082 poczta BOLECHOWICE kraj POLSKA 2022-01-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejALCAPRIMO@OP.PL2022-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.08.2021 R., NOTARIUSZ JERZY MIKOŁAJ KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZYCACH, REP. A NR 11400/20212022-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPAŁA2022-01-10 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁODZIMIERZ2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ2022-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPAŁA2022-01-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BEATA2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2022-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 3. ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEWYŻSZAJĄCEGO 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA ZGODY CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU. 4. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚC KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.2022-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPAŁA2022-01-10 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁODZIMIERZ2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPAŁA2022-01-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BEATA2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-01-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2022-01-10 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-01-10 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-01-10 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-01-10 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2022-01-10 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2022-01-10 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2022-01-10 do dziś
881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2022-01-10 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2022-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2023 okres OD 10.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
2data złożenia 27.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów